05/06/2018

Voor onze kinderen : buitengewone kosten, buitengewone discussies.

Gewone kosten versus buitengewone kosten?

Naast het betalen van een vaste maandelijkse onderhoudsbijdrage voor de gewone kosten van de kinderen, beslissen de familierechtbanken doorgaans ook dat beide ouders dienen bij te dragen in de buitengewone of bijzondere kosten van de kinderen, en dit volgens een te bepalen verdeelsleutel naar evenredigheid van de inkomstensituatie van de (gewezen) partners.

De gewone kosten zijn “alle gebruikelijke kosten m.b.t. het dagelijks onderhoud van het kind.”

Met buitengewone kosten bedoelt men “de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.”

Voor het overige bestaat er eigenlijk geen enkele wettelijke basis voor deze buitengewone kosten, met een uiteenlopende rechtspraak tot gevolg.  Wij zien dat rechtbanken vaak verschillende criteria hanteren voor de bepaling van deze buitengewone kosten.

Doorgaans worden zij ingedeeld in de volgende drie grote categorieën:
1. De medische en paramedische uitgaven
2. De kosten betreffende de opleiding van het kind
3. Uitgaven met oog op de persoonlijke ontplooiing van het kind

Nu het vaak net deze ‘buitengewone’ kosten zijn die voor verhitte discussies zorgen tussen ex-partners (hoe ouder de kinderen, hoe hoger toch de bijzondere kosten), is het aangewezen om op zeer gedetailleerde wijze te preciseren wàt onder deze bijzondere kosten precies dient te worden begrepen.

Problemen.

Omdat de rechtbanken partijen vaak verplichten om tussen hen periodiek een afrekening op te maken én deze bovendien te staven met uitgavenbewijsjes, zorgt dit voor de ouders  vaak voor een enorme administratie.

Maar ook de verdeelsleutel zorgt voor problemen.  Standaard bepaalt men vaak dat beide ouders voor de helft dienen bij te dragen in de bijzondere kosten.  Maar wat indien dit, zoals vaak het geval is, niet overeenstemt met het (werkelijke) verdienvermogen van deze ouders ? In dat geval is er uiteraard geen sprake meer van een bijdrage ‘naar evenredigheid van het vermogen van elk’…

Bovendien stelt bijna elk vonnis principieel dat de ouders de buitengewone kosten slechts mogen maken in gemeenschappelijk overleg. Dit is problematisch omdat het vermogen van de ex-partners om te communiceren vaak heel ver te zoeken is…

Bij gebrek aan dergelijk overleg of het niet kunnen voorleggen van uitgavenbewijsjes is het dan ook bijzonder moeilijk om - in geval van wanbetaling door een onderhoudsplichtige - over te gaan tot uitvoering van een vonnis.  Een vordering daartoe dient nl. zeker en opeisbaar te zijn.  Een uitvoerbare titel vereist uiteraard dat perfect kan worden bepaald welk bedrag precies verschuldigd is.

Hogere maandelijkse forfaitaire onderhoudsbijdrage.

Een oplossing bestaat erin om te opteren voor een hogere maandelijkse forfaitaire onderhoudsbijdrage die alle kosten van het kind dekt. Om de stijgende behoeften van het kind op te vangen kan je vervolgens voorzien in een trapsgewijze verhoging van de onderhoudsbijdrage op scharniermomenten (volgens leeftijd op 6, 12 en 18 jaar, ofwel volgens opleiding bij lager, middelbaar en hoger onderwijs).  Men spreekt hier wel eens over leeftijdsgebonden kosten.

Dergelijke regeling biedt duidelijkheid en transparantie.

Indien men de forfaitaire onderhoudsbijdrage voor de toekomst nog niet volledig wil vastleggen, kan je ook voorzien dat de ouders bij het bereiken van deze scharniermomenten de onderhoudsbijdrage zullen evalueren.  Komt u dan niet tot een akkoord, of weigert je ex-partner, dan kan je bepalen dat je naar de Rechtbank kan stappen.

Precieze omschrijving van de buitengewone kosten.

Al je verkiest om het onderscheid tussen de gewone en de buitengewone kosten te behouden, doe je er goed aan de buitengewone kosten goed te omschrijven.

  • Buitengewone medische en paramedische kosten:

-Hospitalisatiekosten, ambulante medische behandelingen van langer dan vijf dagen of vijf sessies en heelkundige ingrepen;

-Consultaties en behandelingen van artsen-specialisten (onder meer kinesitherapie, revalidatie, logopedie, orthodontie, oftalmologie, osteopathie, therapie of begeleiding door een psycholoog of psychiater) en de door hen voorgeschreven gespecialiseerde onderzoeken, medicatie en gespecialiseerde verzorging;

-De kosten voor de aanschaf van brillen en/of contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten, prothesen.

  • De kosten verbonden aan de schoolse opleiding:

-School- en studiereizen van langer dan één dag;
-Aankoop van schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar onderwijs, alsmede van een laptop of personal computer met de voor de studie noodzakelijke programma’s en bijzonder materiaal en kledij, noodzakelijk voor het volgen van ene bepaalde studierichting;
-Noodzakelijke studiematerialen die vermeld staan op een door de onderwijsinstelling afgeleverde lijst;
-Abonnementen voor het vervoer van en naar school
-De inschrijvingsgelden van hogere studies en stages inherent aan het gevolgde onderwijs;
-De kosten van internaat en de huur van een studentenkamer;
-De kosten voor het behalen van een rijbewijs, voor zover dit niet kosteloos langs de school kan worden behaald, maar via een rijschool dient te geschieden.

  • De kosten verbonden aan de ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van het kind:

-Het lidgeld en de basisbenodigdheden voor hobby’s, sportclubs en jeugdbeweging en deelname aan jongerenkampen georganiseerd door onder meer de jeugdbeweging, de mutualiteit of een sportvereniging en dit alles voor zover zij het voorwerp zijn van een voorafgaand overleg en een akkoord.

Het onderscheid tussen gewone en buitengewone kosten hoeft weliswaar niet per se tot moeilijkheden te leiden. Voor zover communicatie tussen de ex-partners nog tot de mogelijkheden behoort, kan dit al bij al probleemloos verlopen.
Echter, helaas zijn dergelijke gevallen eerder de uitzondering dan de regel: duidelijke en transparante afspraken zijn van primordiaal belang!

Een goede omschrijving van deze buitengewone kosten is in de eerste plaats de taak van uw advocaat!