29/05/2018

Beroepsschulden binnen het huwelijk. Wie betaalt?

Het wettelijk stelsel.

Wanneer u op het moment van uw huwelijk geen huwelijkscontract hebt opgemaakt, dan valt u onder het wettelijk stelsel.

Het wettelijk stelsel omvat drie soorten goederen:

  1. De goederen die toebehoren aan beide echtgenoten samen en dus deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen.
  2. De goederen die uitsluitend toebehoren aan de ene echtgenoot en dus deel uitmaken van zijn eigen vermogen.
  3. De goederen die uitsluitend toebehoren aan de andere echtgenoot en dus deel uitmaken van zijn eigen vermogen.

Eigen zijn alle voorhuwelijkse goederen. Goederen die de echtgenoot dus bezat voor het huwelijk werd gesloten. Voorbeelden : de gelden op een spaarrekening,  bouwgrond of woning die werd aangekocht voor het huwelijk, een erfdeel die de echtgenoot voor het huwelijk ontving, de handelszaak die de echtgenoot uitbaatte bij het aangaan van het huwelijk, etc.

Eigen zijn ook alle goederen door een echtgenoot werden verworven via een nalatenschap of via een schenking (dit mag ook tijdens het huwelijk zijn).

Gemeenschappelijk zijn alle inkomsten van de beide echtgenoten, zowel beroepsinkomsten (lonen, wedden, werkloosheidsuitkeringen,…) als inkomsten uit eigen goederen (huuropbrengsten van een eigen goed).  Indien er een vennootschap is, dan is in beginsel hetgeen uitgekeerd werd gemeenschappelijk.

Gemeenschappelijk zijn verder ook alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze de eigendom zijn van één van de echtgenoten.

Anderzijds kent het wettelijk stelsel ook drie soorten schulden:

  1. Gemeenschappelijke schulden.
  2. Eigen schulden van de ene echtgenoot.
  3. Eigen schulden van de andere echtgenoot.
Wat nu met schulden aangegaan voor het beroep van één van de echtgenoten?

Volgens de wet zijn dergelijke schulden in principe gemeenschappelijk. Normaalgezien zijn deze schulden verhaalbaar op zowel het gemeenschappelijk vermogen, het eigen vermogen van de ene echtgenoot als het eigen vermogen van de andere echtgenoot.

Het burgerlijk wetboek voorziet evenwel in een uitzondering voor schulden aangegaan voor het beroep van één der echtgenoten.  Beroepsschulden zijn immers zogenaamde “onvolmaakte” gemeenschappelijke schulden en kunnen enkel verhaald worden op het eigen vermogen van de echtgenoot die de schuld heeft aangegaan en op het gemeenschappelijk vermogen. Dus niet op het eigen vermogen van de andere echtgenoot.

Dat deze schulden ook op het gemeenschappelijk vermogen kunnen verhaald worden wil dus zeggen dat ze verhaald kunnen worden op het inkomen (uit arbeid of vervangingsinkomen) van de andere echtgenoot (nu dat in de gemeenschap valt). Dit kan dus als problematisch worden ervaren.

Het huwelijksstelsel is wijzigbaar.

Oefent één van de echtgenoten een beroep uit waar schulden aan verbonden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een handelaar, dan kan het koppel opteren voor een huwelijkscontract, waarin bijvoorbeeld een stelsel van zuivere scheiding van goederen wordt aangenomen).

Deze bijdrage beoogt louter het principe van de verhaalbaarheid van beroepsschulden in het wettelijk stelsel te schetsen en treedt dus zeker niet in detail. Uw situatie kan veel complexer zijn. Afhankelijk van uw specifieke situatie is het inwinnen van gedetailleerd advies aan te raden.  Een wijziging van het huwelijksstelsel is immers steeds maatwerk.